دستورالعمل‌ نگارش‌ و تدوین‌ پایان‌نامه‌

دستورالعمل‌ نگارش‌ و تدوین‌ پایان‌نامه‌

 

با توجه به اهمیت یکسان بودن تدوین پایان نامه ها و به‌ منظور آشنایی‌ و آگاهی‌ دانشجویان‌ با نحوه ی‌ نگارش‌، ضروری‌ است‌ دانشجویان‌ نکات‌ زیر‌ را هنگام‌ تنظیم‌ پایان‌نامه‌ رعایت‌ کنند.

 

 الف‌- ترتیب و موارد صفحات

1ـ اولین صفحه: سفید

2ـ دومین صفحه: بسم ا... الرحمن الرحیم (در وسط صفحه)

3- سومین صفحه: مطابق پیوست شماره ی 1 (توجه: روی جلد نیز مشابه این فرم است.)

4- چهارمین صفحه: تصویب نامه با امضای استادان راهنما و داور

6-‌ پنجمین صفحه: سپاسگزاری (اختیاری)

7- ششمین صفحه: تقدیم اثر (اختیاری)

8- چکیده

چکیده شامل هدف تحقیق، روش تحقیق و نتایج به دست آمده به طور مختصر می باشد و باید حداقل 200 کلمه و حداکثر دو صفحه بدون ذکر فرمول، شکل و منابع باشد.

9- فهرست: به ترتیب فهرست مطالب، شکل ها و جدول ها مطابق پیوست شماره ی 2 (نوشتن "عنوان" و "صفحه" در تمامی صفحات الزامی است)

فهرست مطالب بایستی شامل فصل ها، بخش ها و قسمت ها باشد.

تصویرها، نمودارها و منحنی ها با لفظ شکل ارائه می شوند. همچنین تمام شکل ها و جدول ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند.

10- مخفف ها یا کوتاه نوشت ها

11- پیشگفتار: در این قسمت به معرفی پایان نامه و مختصری در مورد محتوای فصول پرداخته می شود. (اختیاری)

12ـ متن‌ اصلی پایان نامه که‌ تعیین تعداد فصل ها و محتوای آنها برعهده ی گروه است.

13- پیوست ها: (در صورت وجود)

14- پی نوشت ها: (در صورت وجود)

15- واژه نامه: (اختیاری)

16- منابع و مآخذ: طریقه ی نوشتن منابع و مآخذ به انتخاب گروه است.

17- چکیده ی انگلیسی

18- صفحه ی ماقبل آخر: مطابق پیوست شماره ی 3(توجه: پشت جلد نیز مطابق این صفحه است.)

19- آخرین صفحه: صفحه ی سفید

توجه: در تدوین‌ و تایپ‌ صفحات‌ پایان‌نامه‌ از هیچگونه‌ کادر تزئینی‌ و تذهیب‌ استفاده‌ نگردد.

 

 ب‌- نحوه ی نگارش

1- نرم افزار مورد استفاده برای تایپ پایان نامه Microsoft Word می باشد.

2ـ متن چکیده با قلم Mitra 13 و کلمه "چکیده" در اولین خط با قلم Mitra 12 Bold در اول سطر درج شود. نوشتن "واژگان کلیدی" یا "کلید واژه ها" یا "کلمات کلیدی" الزامی است.

3ـ متن چکیده انگلیسی (Abstract) با قلم Times New Roman 13 و کلمه " Abstract " در اولین خط با قلم Times New Roman 12 Bold در اول سطر درج شود. نوشتن "Key Words" الزامی است.

4- متن پیشگفتار با قلم Mitra 13 و کلمه "پیشگفتار" در اولین خط با قلم Mitra 12 Bold در اول سطر درج شود.

5/2

5/3

5/2

7

فصل اول

شروع فصل

نیمه ارتفـــاع

5/2

5/3

5/2

5/3

5- متن اصلی پایان نامه باید روی یک طرف کاغذ A4 با قلم Zar 13 و با فاصله خطوط یک سانتیمتر
(Line Spacing | Multiple 1.2) و حاشیه های صفحات مطابق نمونه ی زیر رعایت گردد:

 

 

 

 

 

 

                                                                صفحه ی اول هر فصل                                                    صفحات بعدی

6- ازصفحه ی فهرست تا صفحه ی اول، متن صفحات با حروف الفبا در وسط پایین صفحه شماره گذاری می گردد.

7- صفحات متن با اعداد 1، 2، 3 و ... در بالای صفحه سمت چپ و به فاصله ی cm2 از بالای کاغذ و cm5/2 از سمت چپ کاغذ شماره گذاری می شود. توجه شود که بر روی صفحه ی اول هر فصل، شماره ی صفحه ذکر
نمی شود، لیکن به حساب می آید.

8- قسمت های مختلف هر فصل با اعدادی نظیر 6-4 یا 6-4-2 مشخص می شود که عدد 6 شماره ی فصل، عدد 4 شماره ی بخش و عدد 2 شماره ی قسمت است. شماره و عنوان هر فصل با قلم Lotus 18 Bold، بخش های مختلف فصل ها با قلم Lotus 16 Bold و قسمت ها با قلم Lotus 14 Bold تایپ شود. (توجه: شماره ی فصل با حروف نوشته شود)

9- تمامی شکل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند. مثلاً برای جدول های فصل 2، جدول 2-1، جدول 2-2 و ... برای جدول های فصل 3، جدول 3-1، جدول 3-2 و ... عنوان جدول ها در بالای آنها و عنوان شکل ها در زیر آنها ذکر می گردد. (قلم Lotus 12 Bold) اگر شکلی از مرجعی نقل شده باشد، لازم است مرجع آن در زیر شکل آورده شود.

10- جدول هایی که در راستای طولی کاغذ تنظیم می شوند، باید طوری قرار گیرند که متن بالای آنها در سمت عطف پایان نامه واقع شود و همچنین شکل هایی که در راستای طولی کاغذ تنظیم می شوند، باید طوری قرار گیرند که متن پایین آنها در سمت لبه ی پایان نامه قرار گیرد. شکل ها و جدول ها حتی المقدور داخل متن و در نزدیکترین فاصله به محلی که ذکر شده، آورده شوند.

11- فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که ظاهر می شوند مانند جدول ها و شکل ها شماره گذاری گردد.

12- معادل انگلیسی لغات یا اصطلاحات فارسی که برای اولین بار به کار می رود به صورت زیرنویس (فقط برای یک بار) در صفحه ی مربوط درج شود. (حتی المقدور در متن پایان نامه از به کار بردن واژه های با الفبای انگلیسی احتراز شود). زیرنویس ها زیر یک خط که به فاصله ی cm5/2 از لبه ی چپ کاغذ و حداقل cm3 از لبه ی پایینی و به طول موردنیاز رسم می شود، نوشته می شوند. (در هر صورت لازم است cm5/2 حاشیه ی پایین صفحه رعایت شود). زیرنویس ها در هر صفحه با گذاردن شماره ی 1، 2 و ... فارسی در گوشه ی بالای آخرین کلمه در متن مشخص می شوند. در زیرنویس ها فقط معادل زبان خارجی لغات یا اصطلاحات فارسی نوشته شود. در صورت وجود توضیحات بیشتر باید در قسمت پی نوشت ها آورده شود.

13- لازم است در متن به کلیه ی منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد اشاره شود. چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی نقل شود، بلافاصله پس از خاتمه ی جمله کروشه ای باز شود و مرجع ذکر گردد. نحوه ی ارجاع در متن به یکی از دو روش زیر می باشد:

الف- مراجع به ترتیبی که در متن می آیند شماره گذاری می شوند. در این روش، مراجع به ترتیب شماره در فهرست منابع و مآخذ ذکر خواهد گردید.

ب- ذکر منبع با ارجاع به نام نویسنده و سال انتشار می باشد. در این روش، مراجع به ترتیب حروف الفبایی نام نویسنده در فهرست مراجع ذکر می گردد.

14- نحوه ی صحافی پایان نامه: روی جلد مانند سومین صفحه، عطف آن مانند نمونه ی زیر و پشت جلد مانند صفحه ی ماقبل آخر زرکوبی می شود.

 

 عنوان پایان نامه      نام و نام خانوادگی       سال

         

پیوست شماره ی 1

         

 

 

 

 

 

  دانشگاه اصفهان (Nazanin Bold 13)

دانشکده فنی و مهندسی (Nazanin Bold 12)

گروه مهندسی مکانیک  (Nazanin Bold 11)

 

 

پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی مکانیک
(Nazanin Bold 18)

 

 

عنوان پایان نامه

(Titr Bold 15)

 

 

استاد/استادان راهنما: (Nazanin Bold 15)

دکتر .......................... (Nazanin Bold 13)

 

استاد/استادان مشاور:

دکتر ............................

 

پژوهشگر:

..........................

 

 

....... ماه ...13 (Nazanin Bold 13)

 

 

پیوست شماره ی 2

 

فهرست مطالب (Nazanin Bold 13)

عنوان                                                   (Nazanin Bold 13)                                                          صفحه

 

فصل اول: …… (Nazanin Bold 13)

1-1-                                  ………………………………………………………………… (Nazanin 13)

1-2-                                  ………………………………………………………………… (Nazanin 13)

 

فصل دوم: ……

2-1-                                  …………………………………………………………………………

2-2-                                  …………………………………………………………………………

 

 

 

         

پیوست شماره ی 3

         

 

 

 

 UniversityofIsfahan(Times New Roman Bold 12)

Faculty of Engineering(Times New Roman Bold 11)

Department of Mechanics(Times New Roman Bold 10)

 

  PhD/M.Sc./M.A. Thesis  

 

 

 

Title of the Thesis

(Times New Roman Bold 15)

 

 

 

 

 

  Supervisor:(Times New Roman Bold 14)

Dr. …………… (Times New Roman Bold 13)

 

 

Advisor:

Dr. ………………

 

 

By:

…………………

 

 

June 2005 (Times New Roman Bold 13)

/ 1 نظر / 99 بازدید
آرش

سلام موفق باشید