شعر لایه لایه

 کوردی

لای لایه له ناو  فه رهنگ و  شیعر فولکور  هه مو چه شنه زما نه کان جیگای تایبه ت به خوی هه یه .

له ناو زمانی کوردی  به چشنیکی زور  جون و ریکو پیک له زمانی دایکان بو منالان گوتراوه.

نمونیک له و لای لایه ئاماده کراوه  که ده تونن بیخننه وه و هونه ری کورده واری باشتر ده رک بکه ن.

فارسی:

لای لایه در فرهنگ و شعر عامیانه مردم در هر زبانی جایگاه به خصوصی دارد.

در زبان کردی نیز به شکلی بسیار زیبا و منظم از زبان مادران برای بچه ها خوانده شده است.

نمونه ای از لای لایه در اینجا آورده شده است بخوانید و با هنر کردی بیشتر خو بگیرید.

در ادامه مطلب شعر را به صورت کامل مشاهده فرمایید:

 

هه ی لا یه لایه  کورپه ی ساوایه

کویر بی  ئه و چاوه ی  به تو هه لنایه

هی لایه لایه کورپه ی سا وایه

دایه ت ماندوه بوچ خه وت نایه

 

لای لایه

روله کورپه که م ئارامی گیانم     خونچه ی گولزاری باغچه ژیانم

جگه ر گو شه که م به رهه می ژینم    سه ر و ه ت و مالم ئایین و دینم

هیزو ته و ژ مم بینای چاوانم      هاو ده نگی به زمی روژ و شه وانم

روله گیان مه گری مه گره به هانه   بنو دره نگه به ری بی یانه

هه ی لا یه لایه  کورپه ی ساوایه

کویر بی  ئه و چاوه ی  به تو هه لنایه

هه ر چه ن تو دگری جه ر گم که با به            من  بو تو چونم توش بو من وابه

تو شا گولی جوان من پاسه وا نم                  نازت ده کیشم هه تا ده توانم

دایک ئه و کاته ی دلی ده سره وی   که کورپه ی ساوای بی خه م وه ر که وی

یان به بزه ی لیو به خه نده ی زاری             ئا لو  گوریان کا  گریان و زاری

 

هه ی لا یه لایه  کورپه ی ساوایه

کویر بی  ئه و چاوه ی  به توهه لنایه

 

هه تا ئیستا که مندالی و ر دی             خه لف و نه مامی بیستانی کوردی

شلکی.ناسکی نه ت داوه بای بالی      ده رت نه کردوه پرو خه ت و خال

بی زمان.بی بیر.بیهوش و طاقه ت      خه مبارم  ده که ی به  گریه و زاقه ت

به لام به هیوای دواروژم ساده ی      نه که  ی رو له گیان ره نجم به سا ده ی

هی لایه لایه کورپه ی سا وایه

دایه ت ماندوه بوچ خه وت نایه

هیو ام زور پیته وه ک باب و کاکت         ببیه سر ر بازی نه ته وه و خاکت

به خیوت ئه که م به گیان و به دل          نه که ی بترسی و له هیچ بکه ی سل

زانا و خوینده وار چاوو دل تیربی           روژی ته نگانه پلنگ و شیر بی

لا ویکی گورج  و خا وه ن هوش و بیر      نه ترسی له به ند له کوت و زنجیر

هه ی لایه لایه  روله لای لایه

کور په م دواروژ  لاوی ئازایه

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید